The online racing simulator
Post your CTRL+V
(2585 posts, started )
Quote :Dear Travis,

Thank you for contacting Logitech and for the update.We have validated your warranty and we apologize for the delay as our warehouse team could not find any stock for the Logitech Driving Force Pro. We are offering you the Logitech Driving Force GT as the replacement and let us know if you agree. Thank you and have a great day ahead!

Sincerely,


Raymund
Logitech Inc.
Customer Care

Looks like I'm getting an upgrade, along with a replacement to my old wheel. Day=made.
Quote :Mar 29, 2013 at 7:52am Johansson said:
No, a friend is building a turbine powered land speed veteran tractor

sutil behavior query DisableDeleteNotify
I was bored on chemistry today and I thought "What periodic symbols are used in "Scawen"?"

Apparently it was SCaWEN, whereas S is Sulphur, Ca is Calcium, W is Tungsten, E is Etherium (doesnt exist in real life, but in MTG) and Nitrogen.

[noadvertising]If you want to figure out what elements from the periodic table are in your name/nickname, you can go to LMNTology[/noadverising]
-
(cuprum) DELETED by Flame CZE
-
(CardsetCrazy) DELETED by Flame CZE
-
(cuprum) DELETED by Flame CZE
- (cuprum) DELETED by Flame CZETue 3 Feb 2015, 23:04
4. Odchylně od čl. 25 bodu 1 písm. c) VPPMO-O se pojiš-
tění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu
na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu
práce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení,
s výjimkou škod způsobených nedodržením předepsané
obsluhy nebo údržby.
5. Odchylně od čl. 25 bodu 3 písm. b) VPPMO-O se pojištění
vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu
vzniklou subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel,
registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé
nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti,
většinovou majetkovou účast nebo ve kterém má
většinovou majetkovou účast člen rodiny zúčastněný na
provozu rodinného závodu či osoba, která vykonává činnost
společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení,
nebo jejich manžel, registrovaný partner, sourozenec,
příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné
domácnosti, je-li tento subjekt jeho zaměstnavatelem.
6. Vedle výluk uvedených v článcích 3 a 25 VPPMO-O se
pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které
je pojištěný povinen vyúčtovat;
b) způsobenou vyrobením zmetku (vadného výrobku)
nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách,
úpravách a stavebních pracích;
c) vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně pokut)
uložené zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného,
s výjimkou sankce uložené v souvislosti
s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného
na veřejné pojištění (zdravotní, sociální);
d) způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo
podnikání není na území České republiky;
e) vzniklou zaměstnavateli následkem určení nesprávné
ceny (rozpočtu) nebo dodání chybných nebo neúplných
podkladů, které měly vliv na stanovení ceny;
f) vzniklou v souvislosti s nefunkčností softwaru, poskytováním
hromadného zpracování dat a internetových
služeb;
g) způsobenou na pneumatikách a dopravovaných vě-
cech; to neplatí, pokud škoda vznikla při dopravní
nehodě a pojistnou smlouvou je pojištěno nebezpečí
uvedené pod písm. h) tohoto bodu;
h) vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku;
to neplatí, je-li pojistnou smlouvou toto
nebezpečí pojištěno, přičemž i v takovém případě se
pojištění nevztahuje na škodu či újmu způsobenou
provozem vozidla, jejíž krytí je předmětem povinné-
ho pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
7. Je-li pojistnou smlouvou pojištěno některé pojistné nebezpečí
uvedené v bodu 6, platí i pro toto pojištění,
že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou
ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými
v bodu 6 a ve VPPMO-O.
8. Pojistné plnění se poukazuje výhradně v české měně.
9. Dopravním prostředkem se pro účely tohoto pojištění
rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo
věcí po zemi, ve vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně
vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových
vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel,
metra apod.), jakož i pracovní stroj poháněný vlastním
motorem a opatřený místem pro obsluhu, i když jeho primární
funkcí není doprava (např. zahradní traktory, golfové
vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, podlahové
mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby,
nakladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce a dal-
ší stavební stroje a technika i jiné mobilní pracovní stroje).
10. Pojištění nezaniká skončením pracovněprávního nebo
služebního vztahu, ledaže pojistník pojišťovně neprodleně
oznámí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
concussion
[PEDALS]
GASGAIN=4.0
BRAKE_HINT=0.87
TRAIL_HINT=0.33

[STEER]
STEER_GAIN=1.92

[LOOKAHEAD]
BASE=20.8
SPEED_GAIN=0.16
GAS_BRAKE_LOOKAHEAD=3

[DRAG]
SLIP_RATIO_MAX=10 ;how much burnout ai does on drag start. default 10
78.46.36.172:9987
I heard this on the radio. a joke about the riots in fergison, i translate it in english

angela merkel get a Christmas card from obama: "Dear Angie,
please help me, unrest everywhere, because of our racist cops. kill the black suspicious. I am also black, PLEASE GIVE ME ASYLUM!

http://www.radio912.de/programm/comedy/angie/art2725,980257

haha

Post your CTRL+V
(2585 posts, started )
FGED GREDG RDFGDR GSFDG